இந்தியாவிற்குத்தான் எங்கள் ஆதரவு.. பாகிஸ்தானை எச்சரித்த அமெரிக்கா